Foto

Katarzyna Żółkiewska – główny księgowy

Anna Kazusek – kierownik gospodarczy

Beata Nowotny – specjalista do spraw płac

Daria Wojnar – sekretarz szkoły

Karina Glomb – woźna

Beata Zmarzły – woźna

Zbigniew Ostrowski – konserwator

Violetta Bareja – opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu, przejścia przez jezdnię)

Przewodniczący: p. Ziemowit Grygierczyk

Zastępca przewodniczącego: p. Małgorzata Rzepczyńska

Skarbnik: p. Katarzyna Plochowicz

Sekretarz: p. Renata Koper

 

1.Miejsce przyjmowania interesantów : Sekretariat szkoły od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 

2.Sprawy załatwiane są na bieżąco , zgodnie z datą wpływu .

- sądowe

-personalne uczniów i pracowników

-interwencje

- korespondencja bieżąca

 

Środki trwałe brutto     889 299,30

 

Wartości niematerialne i prawne 6 958,31

 

Pozostałe środki trwałe 311 745,84

 

Księgozbiór 39 212,88

 
Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 
·    Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat szkoły
·    Dni, godziny: poniedziałek –  8.00 – 15.45, wtorek - piątek 8.oo – 14.oo
·    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy  klas i nauczyciele przedmiotów w zależności od kompetencji. Sprawy nie wymagające załatwienia w formie pisemnej załatwiane są poprzez ustne udzielenie informacji.
·    System kancelaryjny obowiązujący w jednostce: Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla Szkół i Placówek Oświatowych Miasta Opola
·    Sposób załatwiania spraw pisemnych: pisma przychodzące i wychodzące rejestrowane są w sekretariacie szkoły, przekazywane w/ g kompetencji. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
·    Kolejność załatwiania spraw: według kolejności wpływu i terminu na załatwienie sprawy.

Wykaz regulaminów:

1.  Statut Szkoły
2.  Wewnątrzszkolny system oceniania
3.  Regulamin pracy.
4.  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
5.  Regulamin prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych.
6.  Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę.
7.  Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów.
8.  Regulamin kontroli wewnętrznej.
9.  Regulamin kontroli zarządczej.
10. Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji.
11. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
12. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
13. Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami.
14. Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
15. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
16. Regulamin oceniania nauczycieli.
17. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
18. Regulamin Rady Pedagogicznej.
19. Regulamin Rady Rodziców.
20. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
21. Regulamin krajoznawstwa i turystyki
22. Regulamin dyżurów szkolnych.
23. Regulaminy pracowni, biblioteki i świetlicy.
Udostępnienie dokumentów:
Wszystkie regulaminy są dostępne. Znajdują się w :
1. Kancelaria.
2. Pokój nauczycielski. Biblioteka szkolna - dokumenty pedagogiczne
Szkoła rozdział 80101
Lp.
Składniki budżetu
Kwota w zł.
1.
Płace i pochodne
747.944
2.
Pozostałe wydatki
168.270
 
Razem
916.214
 
Świetlica rozdział 85401
Lp.
Składniki budżetu
Kwota w zł.
1.
Płace i pochodne
13.160
2.
Pozostałe wydatki
0
 
Razem
13.160
 
rozdział 80101
Lp.
Składniki budżetu
Kwota w zł.
1.
Dochody
19.300
2.
Wydatki
36.700
 
konto
Majątek
Kwota w zł.
011
Grunty
Budynek
Boisko
Ogrodzenie
Zestawy komputerowe
53.841,20
589.053
4.137
28.521
13.520,56
013
Pozostałe środki trwałe
230.951,28
014
Zbiory biblioteczne
28.563,83
020
 
Wartości i prawa umarzane stopniowo
Wartości i prawa umorzone jednorazowo
4.410
2.548,31
x
Razem
955.546,18

 

 

Dyrektor mgr Barbara Lewandowicz-Witkowska

Główny księgowy Elżbieta Mazur

Odpowiedzialny za treść mgr Barbara Lewandowicz- Witkowska

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Jakuba Kani
w Opolu

 

·         Nazwa jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu
·         Adres: 45-122 Opole ul. Budowlanych 40
·         Nr telefonu: 77 4232325 - sekretariat  77 4232326 - księgowość
·         E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ·         Strona www: http://www.sp7opole.wodip.opole.pl/