Foto

1.Regulamin pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Opolu

2.Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Opolu

3.Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej

4.Regulamin Kontroli Zarządczej

5.Procedury wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO w Publicznej Szkole Podstawowej

6.Zakładowy Plan Kont

7.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PSP 7 w Opolu

8. Regulamin organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Opolu

9.Regulamin kontroli wewnętrznej w PSP nr 7 w Opolu

10.Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli

11.Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły dla pracowników administracji i obsługi w PSP nr 7 w Opolu

12.Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

13.Regulamin pobytu ucznia w szkole

14.Regulamin świetlicy

15. Regulamin biblioteki

16.Regulamin przebywania na boisku szkolnym i placu zabaw

17.Regulamin pracowni komputerowej

18.Regulamin Sali gimnastycznej

19.Regulamin organizowania działalności turystyczno-krajoznawczej w PSP 7

20.Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w PSP nr 7 w Opolu

21.Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PSP nr 7

22.Regulamin dyżurów nauczycielskich

23.Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych

24.Regulamin oceniania nauczycieli

25.Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

26.Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w PSP Nr 7 w Opolu

27.Regulamin Samorządu Uczniowskiego

28.Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie budynku PSP nr 7 w Opolu

29.Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

30.Instrukcja kancelaryjna

31.Instrukcja obiegu dokumentów

32.Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji

33.Procedura awansu zawodowego nauczycieli

34.Procedura postępowania w razie wypadku

35.Procedura Organizacji pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w PSP nr 7 w Opolu

36.Procedura kontroli finansowej

37.Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego w PSP nr 7 w Opolu

38.Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów obowiązujące w PSP nr 7 w Opolu

39.Procedura działań podejmowanych wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze w PSP nr 7 w Opolu

Rejestry, ewidencje, archiwa:

-dokumentacja archiwalna , pedagogiczna i pozostała

-arkusze ocen

-księgi uczniów

-księgi ewidencji dzieci

-protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

-projekty organizacyjne szkoły , arkusze organizacji

-regulaminy, instrukcje

-protokoły kontroli

-dzienniki lekcyjne

-dzienniki zajęć pozalekcyjnych

-plany i sprawozdania roczne