Foto

Lp.

Zagadnienie

Informacja

 

1.

Miejsce przyjmowania interesantów

Sekretariat

2.

W jakich dniach i godzinach

Poniedziałek – piątek

w godz. 7:00 – 15:00

3.

W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw

W sekretariacie zgłaszane są sprawy do rozwiązania. Sekretarz przyjmuje interesantów oraz pocztę/ewidencja w księdze korespondencji/ przekazuje sprawy do:

- dyrektora szkoły,

- księgowości,

- kierownika gospodarczego,

- pedagoga i psychologa szkolnego,

- biblioteki szkolnej,

- wychowawców i nauczycieli

w zależności od tematu sprawy i kompetencji poszczególnych pracowników.

4.

Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy jednolity wykaz akt zatwierdzony przez Archiwum Państwowe z dnia 30 stycznia 2014 r. Wykaz akt stanowi jednolitą klasyfikację akt powstających w toku działalności jednostki oraz zawiera ich klasyfikację archiwalną.

5.

W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej /skróconej/, korespondencja

Korespondencja, po zaewidencjonowaniu, kierowana jest do dyrektora szkoły, który dekretuje sprawy do załatwienia w/g kompetencji poszczególnych pracowników.

Sprawy załatwiane są w kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się odrębnym pismem.

6.

W jakiej kolejności załatwiane są sprawy

Na bieżąco, zgodnie z datą wpływu i KPA –

·         sądowe,

·         personalne uczniów i pracowników,

·         interwencje,

·         korespondencja bieżąca