Foto

Rejestry, ewidencje, archiwa:

Rejestry:
 • Rejestr zatrudnionych nauczycieli
 • Rejestr zatrudnionych pracowników
 • Rejestr absencji chorobowej pracowników
 • Rejestr wydanych zaświadczeń pracownikom !
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr kart rowerowych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr świadectw
 • Rejestr pieczątek
 • Rejestr znaczków
 • Rejestr biletów MZK 
 • Księga uczniów
 • Księga dzieci
Ewidencje:
 • Zatrudnionych - Akta osobowe pracowników
 • Karty ewidencji rocznej czasu pracy
 • Osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników
 • Świadectw pracy
 • Zatrudniania i zwalniania pracowników
 • Nieobecności w pracy
 • Wynagrodzeń
 • Przeszeregowań
 • Nagród jubileuszowych
 • Delegacji
Archiwa:
W archiwum szkolnym przechowywane są dokumenty zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Archiwum podzielone jest na działy: pedagogiczny, księgowości, płace, kadrowy, sekretariat.