Foto

Z dniem 1 września 1999 r. nadano akt założycielski Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu na mocy Uchwały nr X/150/99 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 1999 r.

Szkoła mieści się w Opolu przy ul. Budowlanych 40.

Organem prowadzącym PSP 7 jest Miasto Opole.

Nadzór pedagogiczny nad PSP7 sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Szkoła działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Kompetencje szkoły rozumiane jako kompetencje dyrektora oraz rady pedagogicznej określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)